Back to the top

Landingspagina

Wereldmuziek in de stad: 

een nieuw model 

Wereldmuziek hoort thuis in de stad die Utrecht wil zijn. Dat is het uitgangspunt van stichting Utrecht Wereldmuziek (STUW) die in 2017 is opgericht. De stichting heeft van de gemeente Utrecht budget gekregen om een stadsbrede programmering van wereldmuziek mogelijk te maken. Wereldmuziek vindt niet meer exclusief plaats op één podium in de stad, maar juist op de verschillende plekken dwars door de hele stad.

Dat is ook logisch: want waar wereldmuziek een tijd terug nog gezien kon worden als een op zichzelf staand genre met een eigen publiek, platenwinkels, radiozenders en concertpodia is het genre inmiddels minder duidelijk te categoriseren. Er zijn steeds meer groepen en muzikanten die wereldmuziek maken maar zich tegelijkertijd verbinden met andere genres als pop, jazz, en klassieke muziek. En dus daarmee dus ook andere podia, festivals en culturele instellingen opzoeken.
Stichting Utrecht Wereldmuziek coördineert concerten en festivals op het gebied van wereldmuziek. Niet door zelf te programmeren, maar door financieel en met advies bij te dragen aan initiatieven van diverse Utrechtse instellingen. Podia en festivals, maar ook ensembles, producerende stichtingen en wijkcultuurhuizen kunnen zich bij de stichting melden om een financiële bijdrage aan te vragen. Utrecht Wereldmuziek werkt actief als verbinder. Zo blijft ook na het sluiten van podium RASA de wereldmuziek voor de stad Utrecht behouden en krijgt deze een nieuwe, stadsbrede impuls.

For English see below.

 

 Doel:
 Stadsbrede programmering
 van wereldmuziek

Een stichting met tijdelijke aard
De stichting is actief per 1 september 2017 en heeft in eerste instantie een budget ontvangen voor 2 seizoenen, t/m  juli 2019. Deze periode was een pilotfase waarin dit nieuwe model van wereldmuziekondersteuning opgezet wordt. Een tweede subsidie is door de Gemeente Utrecht toegekend om de werkzaamheden voort te zetten t/m 31 december 2020.

Afronding activiteiten

Het jaar 2020 is heel anders verlopen dan gepland vanwege de uitbraak van de COVID19 pandemie, die nog altijd grote gevolgen heeft voor de muzieksector. Het uitvoeren van geplande concerten, het starten van nieuwe programmering is daarmee bijna onmogelijk gemaakt en heeft geleid tot een sterke vermindering van muziekuitvoeringen. Om toch onze activiteiten uit te kunnen voeren en doelen te behalen heeft de stichting een verzoek ingediend bij de gemeente tot verlening van ons termijn t/m juli 2021. Dat verzoek is helaas afgewezen, waardoor we alle activiteiten dit jaar zullen afronden.

Nieuwe aanvragen voor concerten die nog in 2020 plaatsvinden kunnen uiterlijk 31 oktober 2020 worden ingediend. Voor meer informatie zie ‘Stappen’.

UPDATE: coulance vanwege Covid-19
De pandemie van het COVID-19 virus heeft de podiumkunsten- en specifiek de muzieksector, hard getroffen. STUW is er sinds de oprichting al om risico’s te helpen ondervangen, ook nu. Daarom gaat de stichting ruimhartig om met aanvragen en criteria. We begrijpen dat capaciteiten lager zijn dan gebruikelijk, dat de omzet uit kaartverkoop lager is, dat organisatoren met veel nieuwe situaties en regels te maken hebben, waardoor het lastig is om concerten te kunnen organiseren. Wil je een concert, serie of ander evenement organiseren, en ben je benieuwd of en hoe STUW kan helpen – neem dan contact op met onze coordinator.

 Werkwijze 

 Utrecht 

 Wereldmuziek 

Uitgangspunt Wereldmuziek vindt niet meer plaats op één podium in de stad, maar juist op de plekken waar de vorm van wereldmuziek het best past. Wereldmuziek verspreidt zich over podia, festivals, wijkcultuurhuizen door de hele stad Utrecht. Met als idee: wereldmuziek is voor iedereen.

Stichting Utrecht Wereldmuziek heeft voor twee seizoenen een totaalbudget van 200.000 euro gekregen. De stichting organiseert of programmeert zelf niets, maar kan budget toewijzen aan initiatieven op het gebied van wereldmuziek.

Er is onvoldoende budget om hele concerten of festivals te financieren, maar er is wel geld om tekorten op de begroting weg te werken of als opstartsubsidie te dienen voor nieuwe initiatieven Utrecht Wereldmuziek hoopt per jaar financieel bij te dragen aan 50 à 60 concerten op plekken door de hele stad.

Voorwaarden
 • Een aanvraag kan alleen worden gedaan door podia, festivals, instellingen, stichtingen en ensembles met een rechtsvorm gevestigd in Utrecht. Een aanvraag kan namens een of juist meerdere partners ingediend worden. Partijen buiten Utrecht kunnen alleen in aanmerking komen voor ondersteuning als zij samenwerken met een Utrechtse partij, die ook de aanvraag doet.
 • Een aanvraag kan alleen worden gedaan voor concerten en muzikale evenementen die plaatsvinden in de gemeente Utrecht.
 • Een aanvraag wordt ingediend voor een bijdrage op de begroting om een risico af te dekken, tekort op te vangen, of als opstart subsidie om verdere financiering rond te krijgen. Het overgrote deel van de inkomsten wordt gefinancierd door de aanvrager (via kaartverkoop, barters en andere subsidies dan STUW), waarbij ook een duidelijke eigen investering wordt gemaakt. Financiering door STUW betreft altijd een laag percentage op de totaalbegroting, biedt iets extra’s, omdat het een stimuleringsfonds betreft.
 • Voor vergoeding komen alleen in aanmerking:
  • Muzikale inhoud, oftewel kosten van artist fees, reis- en verblijfkosten en dergelijke.
  • Extra niche marketing- en communicatie-inspanningen, gericht op het aantrekken van een meer divers, gericht publiek en sterkere branding.
 • STUW ontvangt subsidie van een verlener, de Gemeente Utrecht. Om dubbele financiering te voorkomen kan een aanvraag daarom alleen in behandeling genomen worden wanneer het concert of project niet al projectsubsidie ontvangt vanuit de Gemeente Utrecht. Wanneer de aanvraag een aanvullend concert of activiteit bevat, een extra locatie betreft of extra marketing inspanningen die niet in die aanvraag stonden, kan deze in aanmerking komen. Wees transparant, ook wat betreft overige subsidie en inkomensbronnen.
 • Budget wordt alleen vooraf toegezegd, op basis van een aangeleverde totaalbegroting (inclusief in- en uitgaven!) van het concert/evenement met daarbij een motivatie van (de hoogte van) het aangevraagde bedrag. 
 • Een inhoudelijke en financiële rapportage dient uiterlijk 6 weken na het gesubsidieerde evenement ingediend te worden. Een evaluatie inclusief de impact van de bijdrage van STUW is een belangrijk onderdeel van de rapportage, ook voor eventuele toekomstige aanvragen. 

Gemiddeld stimuleert STUW de realisatie van concerten en evenementen met een bedrag van 750 – 1250 euro. Festivals met meerdere concerten of grotere projecten kunnen in aanmerking komen voor hogere bedragen ( t/m 6000 euro), wanneer een gedegen plan met begroting aangeleverd wordt dat past binnen de voorwaarden en missie van STUW.
Neem bij vragen en twijfel contact op met onze coordinator, alvorens een aanvraag in te dienen
.

Criteria

HET OPSTELLEN VAN EEN AANVRAAG
Benoem en onderbouw de volgende punten in je aanvraag. Is een punt niet van toepassing? Beschrijf dan waarom niet, laat een punt niet zomaar achterwege.
Wees transparant in je inkomsten/uitgaven, je verdienmodel, benoem samenwerkingspartners en financiële afspraken. Geef uitleg over andere relevante factoren die hier niet expliciet genoemd zijn.
Wees compleet en zorgvuldig, alleen volledige aanvragen kunnen in behandeling genomen worden.

Een aanvraag begint altijd met de basisgegevens van een concert of evenement (datum, locatie en capaciteit, toegangsprijs en verwacht aantal bezoekers). Vertel waarom je de beoogde artiest wilt programmeren en stuur links naar materiaal van die artiest. Als deze gegevens onduidelijk zijn of ontbreken, kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen.

 • Kwaliteit: het besproken voorstel is van hoog niveau en onderscheidende aard en wordt verzorgd door professionele musici, aansprekende amateurs of jong talent etc. met een urgente en relevante invalshoek.
 • Toevoeging aan de stad: het concert, evenement of festivalonderdeel verrijkt het bestaande muziekaanbod in Utrecht. Wanneer de beoogde artiest – of een vergelijkbaar plan – al wordt/is geprogrammeerd, meldt de aanvrager dit, met motivatie waarom deze artiest toch te willen programmeren met hulp van STUW.
 • Extra: STUW is er om concerten te helpen realiseren die moeilijk, of niet plaats kunnen vinden zonder middelen uit dit budget. Organisatoren die al regelmatig wereldmuziek presenteren en dat ook zonder de hulp van STUW doen, kloppen alleen aan bij STUW wanneer ze iets extra’s willen ondernemen: inhoudelijk, qua marketing, locatie of overig. Zo’n aanvraag bevat een visie die verder reikt dan 1 concert of 1 editie van een evenement, voor de duurzaamheid en continuïteit binnen de stad.
 • Logisch en reëel: ingediende voorstellen passen bij de indienende organisatie en moeten ook daadwerkelijk en redelijk uitgevoerd kunnen worden. Gages en andere kosten zijn realistisch en marktconform.
 • Diversiteit: toegezegde bijdragen zorgen voor continuïteit in het aanbod, door het jaar heen, bij diverse aanbieders, in zoveel mogelijk subgenres van wereldmuziek, voor een zo breed mogelijk publiek, wat niet wil zeggen dat het per se om een zo groot mogelijk publiek hoeft te gaan. 
 • Publiek en marketing: aanvragen bevatten een omschrijving van hun beoogde publiek en een duidelijk plan hoe deze te bereiken en te activeren. Bij aanvragen gericht op het aantrekken van een nieuw of breder publiek, wordt er beschreven welke strategie wordt ingezet en hoe die verschilt van de marketing voorheen. Een aanvrager ziet de waarde van het samenwerken, raadplegen en betrekken van partners om een ander, diverser publiek te bereiken. Stappen hiertoe worden genomen, ook om eigen kennis en inzicht te verbreden.
 • Fair: STUW staat achter een aantal ‘eerlijke uitvoering-codes’ door organisaties voor een duurzame, inclusieve, gezonde muziekindustrie.Lees hier meer over de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit en Fair Practice Code, ook voor tips voor de implementatie.
  Een aanvraag is gebaseerd op eerlijke gages, condities en transparante werkwijze. Aanvragen waarbij artiesten niet betaald zouden krijgen komen niet in aanmerking.
 • Verdienmodel en gratis toegang: Bij een duurzame industrie hoort de waardering voor een concert door het publiek, bv. door middel van een redelijke toegangsprijs.
  Een aanvraag voor een gratis toegankelijk concert bevat voldoende onderbouwing voor deze keuze, laat zien dat dat niet ten koste gaat van condities van artiesten en personeel, doet een duidelijke eigen investering en heeft voldoende overige middelen om het concert mogelijk te maken.
Stappen

De werkzaamheden van STUW worden per 31 december 2020 afgerond.
Aanvragen kunnen uiterlijk 31 oktober worden ingediend, alleen concerten die in 2020 plaatsvinden komen in aanmerking.

Dien je volledige aanvraag zo snel mogelijk in!
Eindrapportages worden maximaal 6 weken na het plaatsvinden van het concert ingediend, uiterlijk op 15 januari 2021. Neem voor overige vragen contact op met onze coördinator.

 1. Geruime tijd voor het betreffende concert plaatsvindt, meldt de aanvrager zich bij de coördinator, voor een aanvraag in te dienen. Coördinator geeft een eerste indicatie of het concertplan in aanmerking komt voor subsidie, geeft tips en waar nodig advies.
 2. Aanvrager dient een kort plan in dat ingaat op de STUW criteria en verklaart ook middels een begroting het verwachte tekort en daarmee het aangevraagde budget. (Algemene aanvragen die niet ingaan op de genoemde criteria kunnen niet in behandeling genomen worden.)
 3. Coördinator stuurt ontvangstbevestiging, bekijkt de volledigheid van de aanvraag en beoordeelt of in basis aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. Indien gegevens ontbreken of er onduidelijk zijn, neemt de coördinator binnen 2 weken contact op met verzoek tot aanvullingen en/of correctie.
 4. Coördinator neemt de volledige aanvraag in behandeling en er vindt inhoudelijke beoordeling op basis van de criteria plaats. 
 5. Aanvragen tot 2.500 euro per concert of evenement worden binnen 1 maand door de coördinator afgehandeld.
 6. Aanvragen boven de 2.500 euro per concert of evenement worden door de coördinator voorgelegd aan het bestuur. Afhandeling vindt binnen 4-6 weken plaats, afhankelijk van het bijeenkomen van het bestuur.
 7. Aanvrager stuurt na afloop een kort, volledig inhoudelijk en financieel verslag inclusief evaluatie van concert/evenement, waarin in elk geval ingegaan wordt op bezoekersaantallen en samenstelling, effect van toegewezen subsidie en wanneer van toepassing: extra aangevraagd budget voor marketing. Deze informatie is essentieel voor verantwoording van STUW in de richting van de gemeente.
 8. Betaling: maximaal 80% kan na toezegging als voorschot worden overgemaakt en 20% na afloop van concert / evenement, mits de informatie van punt 6 is verstrekt. Meer informatie over het proces van betaling en verantwoording wordt verstrekt na toewijzing.

 

Partners, organisaties en toezeggingen

Voorkom vertraging: lees onze missie, voorwaarden en criteria zorgvuldig en benoemen deze in een aanvraag. Meldt je tijdig, met nog voldoende tijd voor promotie, wanneer het plaatsvinden van een concert sterk afhangt van de beoordeling door STUW. 

KIJK HIER voor een overzicht van toewijzingen, ter inspiratie voor een eigen aanvraag en het vinden van partners en podia binnen de stad Utrecht.


PARTNERS
Organisaties die een aanvraag hebben ingediend en een toezegging hebben ontvangen en/of locaties waar activiteiten hebben plaatsgevonden.
* Organisaties die (nog) geen aanvraag hebben ingediend maar wel onderdeel uitmaken van ons netwerk.

Podia, wijk – en cultuurhuizen
Cultuur 19, Ekko, Kargadoor*, Merkaz, Molen de Ster, Podium Hogewoerd, Podium Oost, TivoliVredenburg, het Wilde Westen*, ACU.

Festivals
Africa Safari Festival, Dutch Harp Festival, Dwarslopers Festival (Kamerkoor Jip ism, Oriental Landscapes), Holland Baroque, Klein New Orleans, Le Guess Who, Watdajel, Voodoo To Go, .

Organisaties
Brasil030, Culturele Zondagen, Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Kapitaal, St. Vrij Oost-Timor, ZIMIHC*.

Ensembles, koren en projecten
Alhambra Revisited, Catching Cultures, Kamerkoor Jip (Jip & jij), Rosa Ensemble, Zuilense Fanfare.

Information in English

Stichting Utrecht Wereldmuziek is as non governmental and not for profit organization founded mid 2017. NGO Utrecht World Music is abbreviated and referred to as ‘STUW’.
For September 2017 – June 2019, the duration of 2 cultural seasons, the NGO has received 200.000 euro’s for it’s pilot-program: presenting world music concerts in the vibrant central city Utrecht. The Gemeente Utrecht – City Council Utrecht – currently is the organization’s only financier, since the NGO is executing a rather unique pilot, specifically aimed at Utrecht.

STUW supports local organizations to initiate and realize concerts throughout the city: a wide array of sub-genres, in diverse locations, that otherwise couldn’t take place. STUW does so by providing small grants, advise and connecting locals to peers in the industry.
Presenters can file an application for single concerts (average 750-1250 euro’s support), a series, a festival or another event (up to 6000 support). To be eligible presenters must be located in Utrecht, contribute to the variety of world music activities in the city and invest themselves. Only events held in the city are eligible.
STUW has a diverse range of applicants: from small neighborhood initiatives, to large performing arts centers. Due to it’s set-up, it’s accessible to smaller organizations and grassroots projects, to support local ideas and demands.
Utrecht is a great jump-off city for both internationally touring artists, interested in touring the Benelux, Germany, France and beyond, as it is for national and local artists.

For more info, please get in touch with our coordinator Miriam Brenner: info@utrechtwereldmuziek.nl

Utrecht Wereldmuziek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Utrecht.

 Contact en 

 aanvragen 

Namens de stichting treedt Miriam Brenner op als coördinator (freelance, zes uur per week). Zij beoordeelt de aanvragen en treedt in overleg met het stichtingsbestuur in geval van twijfel en grote bedragen (boven E 2500). Ze adviseert en verbindt geïnteresseerde organisatoren en houdt contact met instellingen in de gemeente met als doel een stadsbrede en gevarieerde programmering van wereldmuziek tot stand te brengen.

Miriam Brenner is meer dan 10 jaar actief in de internationale wereldmuziek industrie en richtte in 2012 haar eigen impresariaat en management bureau Kokako Music op. Ze was mede organisator en programmeur bij festivals als Music Meeting en Festival Mundial. Ze organiseert tournees in drie continenten, spreekt regelmatig op vakbeurzen en is Master in musicologie. Ze is inwoner van Utrecht en werkt graag aan een bloeiend duurzaam circuit waarbij ‘globaal en lokaal’ elkaar ontmoeten.
Miriam is te bereiken voor vragen, kennismakingsafspraken en aanvragen via info@utrechtwereldmuziek.nl.
Lees onze criteria en voorwaarden goed door alvorens contact op te nemen! 

Het bestuur van stichting Utrecht Wereldmuziek wordt gevormd door:

Sanne Scholten (voorzitter) is directeur van het in Utrecht gevestigde Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ze was o.a. gemeenteraadslid in Utrecht namens D66 en voorzitter van poppodium Ekko.

Hannie van Veldhoven is studieleider Jazz&Pop aan het HKU Utrechts Conservatorium. Zij is lid van de internationale werkgroep Jazz, Pop en Wereldmuziek binnen de AEC (Europese Vereniging van Conservatoria). Ze is opgeleid ondermeer als pianist.

Gadiza Bouazani werkt als leidinggevende bij St. Buurtteamorganisatie Sociaal in de Utrechtse wijk Overvecht. Zij is de afgelopen 12 jaar voor de PvdA lid geweest van de Utrechtse gemeenteraad en was woordvoerder op tal van beleidsterreinen. Gadiza wil graag een bijdrage leveren aan het behouden en een nieuw impuls geven van Wereldmuziek in alle Utrechtse wijken.

Ontwerp: www.studiomoan.nl